Välkommen till Huddinge Sjukhus Konstförening

Huddinge Sjukhus Konstförening är en ideell förening med ändamål att stimulera och bredda konstintresset bland sina medlemmar. Föreningen har funnits sedan 1982 och har idag cirka 250 medlemmar.

Medlemsregistret sköts av Pernilla Turunen Olsson. Nya medlemmar, adressändring, byte av arbetsplats, ny e-postadress, frågor om medlemsavgiften eller andra ärenden skickas till hskonst@hotmail.com

Kom ihåg att du får vara kvar i föreningen efter pension, eller om du avslutar din anställning. Medlemsavgiften är 50 kr per månad.

 

Vinst vid årsmötet Serigrafi "Murkelhatt " 36x39cm

Konstnär: Emilia Snövit Kikic

Glad vinnare vid årsmötet:
 
Agneta Stålberg Matses

 

Vårens utlottning är inbokad till torsdagen den 27/5 kl 17:00

Vi planerar för att kunna genomföra utlottningen i Birkeaulan F-huset plan 5 som vanligt.

Vi hoppas kunna visa konsten 11.00-13.00 men vi avvaktar Coronasituationen.

Vi kanske enbart kan ha med observatörer som  fått klartecken att närvara vid själva utlottningen. Om du vill vara med som observatör, anmäl dig till kjonssonvidesater@gmail.com.

Ny hemsida och nästa utskick till medlemmar

Vi håller på att göra en ny hemsida med hjälp av Sveriges konstföreningars riksförbund (SKR). I samband med att den nya hemsidan kommer i drift den 20 april kommer också vårt utskick med information om medlemsaktiviteter och utlottningen mm. 

Den nya hemsidans adress blir https://hskonst.konstforeningar.se

Vi har enstaka konstverk kvar att köpa in till utlottningen men vi har inte tid att uppdatera två hemsidor så tyvärr får alla vänta till den 20 april med att se den nya konsten.

 

        Höstens utlottning 2020

3-e december 

via Teams  är nu genomförd

     

Här hittar du vinstlista.

Styrelsen gratulerar samtliga vinnare!

Konstkatolog

Följande observatörer bevakade utlottningen:

Ingela Bredenberg N 320

Lena Stridsman Möller  N 633

Laura Järvelä  N 284

 

Keramik

1. Teservis i stengods ”Blåsling”,

Tekannan rymmer 2,6L
4st koppar, en liten mjölkkanna, 1st tekanna.

Konstnär: Åsa Eriksson
Inköpare: Kerstin Jönsson Videsäter

Inköpsställe; I konstnärens ateljé, Laxön, Älvkarleby, NordUppland

 

Glas

2. ”Spirande vår”

Fat
Diameter 45 cm
Susanne von Mentzer Andersson
Inköpre: Rimma Axelsson
Inköpsställe: Direkt från konstnären

3. ”Röd/red Rim pokal”

Bertil Vallien
Pokal 
Storlek 155mm bred 305mm höjd
Inköpare: Gunilla Frank Norén
Inköpsställe: Kosta Boda AB

 

Akvarell

4. ”Lofoten”

akvarell och akvarellkrita
cirka 40x30 cm
Konstnär: Gunborg Karlsson
Inköpare: Agneta Stålberg Matses
Inköpt: hos konstnären, Sävö Konstbod.

5. ”Här kommer en annan”

akvarellcollage
22x32 cm
Konstnär: Ylva Dahlman
Inköpare: Agneta Stålberg Matses
Inköpsställe: Hos konstnären

6. "Family fiction" ur "Coronasviten"


 Akvarellcollage,

Storlek 14x19 cm.

Konstnär: Ylva Dahlman

Inköpare: Agneta Stålberg Matses

Inköpsställe: Hos konstnären

7. ”Vår vid Igelsjön”

Konstnär: Olle Eininger

Akvarell,

32x42cm

Inköpare: Marie Torstensson

Inköpsställe: Av konstnären

8. ”Emotion”

Beatrice Jansson

Akvarell

53x42cm
Inköpsställe: Av konstnären.

Inköpare: Marie Torstensson

 

Akryl

 

 9. "Timglas 1"

Erik Schampi                               

Storlek 81x61 cm

Inköpare: Gunilla Frank Norén

Inköpsställe: Konst i Kvarn Vindeln

Olja

 

10. "Krusbär på strå"

Lena Frykholm

Storlek10x70 cm

Inköpare: Gunilla Frank Norén

​Inköpsställe: Konst i Kvarn Vindeln

11. ”Nytt Hopp”

Konstnär: Sophia Somma

Olja,

53x40cm

Inköpsställe: Av konstnären

Inköpare:  Marie Torstensson

Skulptur

12. "Katten"

Teknik: Papier mache
Marina Kaplan Stenby
Höjd 24 cm
Inköpare. Rimma Axelsson
Inköpsställe: galleri Larisa Stenlander

13. "Duva"

Raku Keramik
Maria Cotelessa
Storlek 24*19*14 cm
Inköpare: Eva Nejman
Inköpsställe: Konsthantverkarna

14. "Lolita"

Skulptur i papier maché

Marina Kaplan Stenby

Storlek 30x23x15 cm

Inköpare: Kerstin Jönsson Videsäter

Inköpsställe: Nylunds konst och ram, Kungsholmen

 

Smycke

Örhänge.JPG

15. Örhänge

Silver

Makiami =Maki Okamoto Ami Izaki

Storlek 3*1,5  2,5*1 cm delbara

Inköpare: Eva Nejman

Inköpsställe: Galleri Lod

P%C3%A5%20nytt_edited.jpg

16. Halssmycke

Förgyllt silver

Erik Tidäng
Storlek 4*3 cm
Inköpare: Eva Nejman
Inköpsställe: Galleri Lod

 

Övrigt

17. "Thinker"

Teckning
Lizette Lönnhammar
Storlek 50x70
Inköpare: Rimma Axelsson
Inköpsställe: Direkt från konstnären

18. "Lika som bär"

Foto
Suzanne Kalliomäki
Storlek: 40x85 cm
Inköpare: Rimma Axelsson
Inköpsställe: Direkt från konstnären

19. "Mr Jones"

collografi
Maria Thorin
43*53 cm
Inköpare: Eva Nejman
Inköpsställe: Galleri Roddarhuset

20. "Monotypi"

1/1 Collografi

Nasrin Taghizaden

stl.46x44cm

Inköpare: Kerstin Jönsson Videsäter

Inköpsställe: Konstrundan på Kungsholmen, direkt av konstn

21. "Skata"

Fine art tryck,
Storlek med ram 44x44 cm
Konstnär: June Magnusson
Inköpare: Agneta Stålberg Matses
Inköpt hos konstnären.

22. "Sara Danius"

Stina Wirsén 

Fine art print Nr 34/90
Strl 47,5 x54cm med pass partou och vit ram.
Inköpare: Kerstin Jönsson Videsäter

Inköpt från konstnären

23. "Krogscen I och II"

Konstnär Stina Wirsén

 stl.37x 54cm

Fin Art pigment Print ea II/XXV och ea XI/XXV

Inköpare: Kerstin Jönsson Videsäter

Inköpsställe: I konstnärens ateljé, Södermalm.

24. ”Skogsöga”

Johanna Hertel

Oljefärgspennor

27x27cm

Inköpsställe: Av konstnären.

Inköpare: Marie Torstensson

 

Ny medlem


Konstföreningen är öppen för alla att ansöka om medlemskap. Föreningens medlemmar är mestadels personer som arbetar eller har arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset, KI, SLSO och Södertörns Högskola.

Föreningen anordnar bland annat konstutlottningar, guidade museibesök
och besök på gallerier och hos konstnärer.

Om du är intresserad av att bli medlem, så skickar du ett mejl till adressen hskonst@hotmail.com. Medlemsavgiften är 50 kr per månad.

Det finns möjlighet att betala medlemsavgiften via autogiro. Särkskild blankett för ansökan finns här

 

Styrelsen

 

Stadgar


Stadgar för HUDDINGE SJUKHUS KONSTFöRENING
Stadgarna till HS konstförening är tagna dessa datum
        (1982-10-13)
        (1995-03-17)
        (1998-03-31)
        (2007-05-09)
        (2012-02-16)
        (2019-02-21)

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är "Huddinge Sjukhus Konstförening".

§ 2 Föreningens syfte och arbetsuppgifterFöreningens syfte är att främja intresset för konst bland föreningens medlemmar.
Föreningen skall verka för spridning av konstintresset bl a genom att i föreningens
regi anordna konstutställningar, konstutlottningar m fl kulturella aktiviteter
för medlemmarna.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av personer som är eller har varit anställda av Karolinska Universitetssjukhuset, KI, SLSO och Södertörns Högskola.
För övrigt så kan alla som är intresserade ansöka om medlemskap. Anmälan om medlemskap sker genom meddelande till den ansvariga för medlemsregistret.
Medlemskapet upphör månaden efter det skriftlig anmälan om utträde ur föreningen inkommit till den ansvariga för medlemsregistret. Medlemskap upphör
också om medlem underlåter att betala medlemsavgiften under sex månader.

§ 4 Medlemsavgift


Medlem skall till föreningen erlägga månadsavgift, vars storlek fastställs för ett år i taget på ordinarie föreningssammanträde.

§ 5 Styrelse


Konstföreningens angelägenheter sköts av en styrelse, bestående av ordförande jämte åtta ledamöter,
samtliga valda av årsmötet. Antalet ledamöter kan vid behov utökas till tolv. Ordföranden väljs för ett år i taget och övriga ledamöter för två år. Revisorer, revisorssuppleanter och valnämndens ledamöter väljs för ett år. Val av halva antalet ledamöter sker regelmässigt varje år.
Skall hela styrelsen nyväljas sker val av halva styrelsen för ett år och återstående för två år.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör och vice ordförande.
Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordförande så ofta denne finner erforderligt eller
när annan styrelseledamot hos denne påkallar sammanträde. Som styrelsens beslut gäller den mening
som flertalet ledamöter är ense om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Besluten skall protokollföras och justeras av ordföranden och en justeringsman.
Styrelsen skall låta föra register över föreningens medlemmar samt varje år avge verksamhetsberättelse
för det gångna räkenskapsåret.

  

§ 6 Föreningssammanträde


Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningssammanträde,
där varje medlem har en röst. Röstning genom ombud får ej ske. Ordinarie föreningssammanträde
skall hållas årligen före februari månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Extra föreningssammanträde skall hållas när styrelsen så finner lämpligt eller då så krävs
av minst 1/10 av medlemmarna. Kallelse och dagordning skall sändas till medlem och informeras
på föreningens hemsida senast två veckor före mötet. Vid ordinarie föreningssammanträde skall
följande ärenden behandlas:
       
1. öppnande av mötet.
2. Fastställande av dagordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare.
5. Fråga om mötet behörigen utlysts.</li>
6. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
7. Föredragning av revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande för innevarande arbetsår.
10. Val av fyra styrelseledamöter och eventuella fyllnadsval.
11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
12. Val av tre ledamöter i valnämnden, varav en sammankallande.
13. Fastställande av medlemsavgift för tiden intill nästa ordinarie föreningssammanträde.
14. Styrelsens förslag, motioner och inlämnade ärenden.
15. övriga frågor.
16. Avslutande av mötet.

Förslag och motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda
senast tio dagar före mötet.


§ 7 Räkenskaper och revision

Styrelseledamöterna är gemensamt ansvariga för förvaltningen av föreningens tillgångar.

Styrelsen bestämmer vilken eller vilka som ska ha rätt att teckna firma och i föreningens namn utkvittera insatta medel.
Föreningens räkenskaper omfattar ett kalenderår och skall granskas av två revisorer som senast två veckor före
föreningens årsmöte avge skriftlig berättelse över granskningen, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.
Föreningens räkenskaper jämte tillhörande handlingar och av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
skall före 1 febr året därpå redovisas för revisorerna.

  

§ 8 Inköp av konst

  

Inköp för föreningens räkning skall göras av styrelsen. Den utlottade konsten ska vara utförd av nu levande svenska eller i Sverige
verksamma konstnärer. Konstnärerna ska ha en adekvat konstnärlig utbildning och/eller ha deltagit i någon utställning.

§ 9 Utlottning

Utlottning av konst bland föreningens medlemmar skall äga rum två gånger om året på tid som styrelsen bestämmer.
För rätt att delta i utlottningen skall medlem före dragningen ha erlagt avgift för de sex närmast föregående månaderna.

§ 10 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen skall för att vara giltigt ha fattats på två på
varandra följande föreningssammanträden, varav ett ordinarie och vid båda omröstningarna ha biträtts av minst 2/3 av
de närvarande. Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar användas för inköp av konstverk som skall utlottas
bland de medlemmar som vid första beslutet om upplösning av föreningen finns registrerade enligt vad som stadgas i § 5, stycke 7.

 
Art Gallery
 

CONTACT

US

Tel. 123-456-7890

Fax. 123-456-7890

500 Terry Francois Street, 
San Francisco, CA 94158

VISIT

US

Monday - Friday 11:00 - 18:30

Saturday 11:00 - 17:00

Sunday 12:30 - 16:30 

 

TELL

US

Skapad med Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
sep4.jpg